Puke Wehewehe

Ua pōmaikaʻi maoli kākou i ka hua o ka hana nui a Tūtū Pukui lāua me Dr. Samuel Elberts, ʻo ia kā lāua puke wehewehe.  Eia aku a eia mai naʻe, loaʻa maila kekahi huaʻōlelo i loaʻa ʻole ma ua puke nei.  Ma ʻaneʻi e waiho ʻia ana nā huaʻōlelo hou i loaʻa iaʻu ma nā nūpepa a ma nā lipine mānaleo paha, inā ʻaʻole i paʻa ʻē ia huaʻōlelo ma nā puke wehewehe.

 

MakaleMcCully (ke alanui)

MakalaMyrtle (ka hui hoe waʻa)

kukui hoʻolele mālamalamasearch light

-mai Ka Nupepa Kuokoa, 15 May 1924 (nā mea ʻekolu)

māhele mana – branch of power in government

 -mai Ka Leo o ka Lahui, 16 ʻOkakopa 1891